ÇALIŞMA ALANLARI

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Çalışma hayatının değişen koşulları karşısında emek piyasalarındaki dinamizm, İş Hukuku’nun uygulama alanını her geçen gün genişletmektedir. Bu çerçevede genel olarak, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlenmektedir. İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasında hizmet akdinden doğan ve bağımlı (tabi) hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Bu yükümlülüğün ortaya çıkardığı işçi, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla meydana getirilen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına ve esas itibariyle şu iki grupta toplanmaktadır: İşçilerin çalışma koşulları kadar karşılayabilecekleri mesleki, sosyal ve fizyolojik nitelikteki riskler de çok önem taşıdığından sosyal sigortalarla sağlanan sosyal güvenlikleri sosyal güvenlik hukuku olarak İş Hukuku’nun bir alt dalıdır. Özellikle iş kazası meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bu kapsamda ele alınan konulardır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU
  • Toplu ve bireysel iş sözleşmesi taslaklarının ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
  • İş hukukuyla ilgili her türlü davanın takibi,
  • İşverenlere ve Şirketlerin ilgili birimlerine iş hukukuyla ilgili eğitimlerin ve danışmanlığın verilmesi,
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözülmesi,
  • Her olaya özgü tutanak, savunma istem yazıları, fesih ihbarnamelerinin hazırlanması,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık,
  • Sınaî Mülkiyet Kanunu kapsamında işçi buluşları ve tasarımları konularında danışmanlık
hizmetleri vermektedir.